• RSS
  • Kanal RSS

Sprawozdanie

Posted by Adminozkol listopad - 16 - 2012 0 Comment

Walne Zgromadzenie Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego

Szanowni Delegaci!
Upłynęły kolejne lata działalności Związku i spotykamy się znowu aby ocenić minione lata, ocenić ustępujący Zarząd i wybrać nowe władze na nadchodzącą nową czteroletnią kadencję.
Spotykamy się też po to, by nakreślić kierunki działalności Związku na najbliższe lata i zastanowić się nad środkami, jakimi te wyznaczone cele będziemy w stanie osiągnąć.
Ogólnie rzecz ujmując, minione lata były pod względem sportowym niezwykle udane dla kolarstwa opolskiego, stwierdzić wręcz można, że pod wieloma względami najlepsze od roku 1990. Wystarczy spojrzeć na przytoczoną tabelę zdobytych medali na Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w latach 2007 – 2012. Powstało również kilka nowych klubów, które skutecznie włączyły się do współzawodnictwa sportowego oraz organizacji imprez. Wszystkie te aspekty są omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania.


1. Zarząd Związku
Zarząd Opolskiego Związku Kolarskiego wybrany na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów w dniu 27.01.2007 r, pracował w składzie:
Marek Truchan – Prezes
Ryszard Łysy – Wiceprezes
Jan Paterak – Skarbnik
Jacek Bartkiewicz – Członek
Jerzy Wiśniewski – Członek
Mieczysław Godzwon – Członek
2. Dane organizacyjne
Aktualnie Związek zrzesza 10 członków – Klubów kolarskich wszystkie posiadają licencję klubową Polskiego Związku Kolarskiego. Ponadto na terenie działania Związku działają w kolarstwie jeszcze 3 stowarzyszenia – kluby sportowe jeszcze nienależące do Związku:
– Stowarzyszenie „CYKLISTA” w Kluczborku – pan Jerzy Respondek
– UKS „White Team” w Białej – pan Przemysław Haczkiewicz
– Centrum Kolarskie Kędzierzyn-Koźle – pan Andrzej Fedyszyn
– GTC „SKALNIK” Gracze – pan Robert Dresler

Od 2011 roku działa także „WIBATECH” – nowo założona drużyna profesjonalna zgłoszona do Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI jako Drużyna Kontynentalna – II Dywizji – jest to jedna   z 4 polskich drużyn kontynentalnych biorących udział we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.
Związek wydał w następującą ilość licencji zawodnikom i trenerom:
2007 – 89 licencji
2008 – 100 licencji
2009 – 111 licencji
2010 – 96 licencji
2011 – 96 licencji
2012 – 76 licencji


3. Szkolenie zawodników i osiągnięcia sportowe
W Opolszczyźnie nabór zawodników i szkolenie odbywa się w klubach. Związek nasz jest członkiem Opolskiej Federacji Sportu, która to prowadzi szkolenie kadry wojewódzkiej juniorów, juniorów młodszych i młodzików, co stanowi bardzo wydatną pomoc w podnoszeniu poziomu sportowego zawodników. Trenerem koordynatorem Kady był w omawianym okresie pan Franciszek Moszumański. Nie sposób tu też nie podkreślić – roli Prezesa Opolskiej Federacji Sportu
p. Andrzeja Walczaka, Członka Zarządu p. Jerzego Rożka, jak i Dyrektora Biura p. Waldemara Taboły. Ponadto wielkiej roli Oddziału Wojewódzkiego LZS, które podjął ciężar współfinansowania akcji szkoleniowych oraz organizacji imprez.
Bez żadnej wątpliwości stwierdzić można, że kolarze z Opolszczyzny stanowią obecnie znaczącą część kolarstwa polskiego, są reprezentantami kraju na zawody międzynarodowe najwyższej rangi. Nadany kierunek rozwoju kolarstwa w kierunku kolarstwa torowego okazał się
jak najbardziej słuszny, bo w tych dyscyplinach zdobyliśmy najwięcej medali.

Tabela 1.
Wykaz medali zdobytych przez reprezentantów OZKOL na Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski

tabela

Wykaz zdobytych punktów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonej przez Ministerstwo Sportu przedstawia obraz pracy szkoleniowej klubów, trenerów i zawodników w omawianym okresie.Kolarstwo zdobyte punkty w latach: Tabela 2.

img3 

Omówienie wyników sportowych w poszczególnych latach 2007 – 2012 stanowią
załączniki do sprawozdania.


4. Imprezy, organizacja wyścigów
Kalendarz imprez OZKOL zawiera co roku około 15 – 16 imprez, co i tak jest wielkim wyzwaniem dla organizujących je klubów , z uwagi na chroniczny brak sponsorów oraz szczupłość środków, jakie można pozyskać z miast i gmin na których terenie rozgrywane są zawody.
Co roku przy udziale OZKOL organizowane są zawody wchodzące w skład Pucharu Polski dla zawodników w grupach wiekowych: U-23 Orlik, junior, junior młodszy.
– Korfantów,
– Chrząstowice,
– Kluczbork,
– Turawa,
– Izbicko,
oraz zawodów będących Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików
– Niwki,
– Głuchołazy,
Corocznie Związek współorganizuje największą kolarską imprezę Opolszczyzny – w 2013 będzie to jubileuszowy 40 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej,
W 2011 roku Związek współorganizował dwie największe imprezy, które zostały bardzo pozytywnie ocenione pod względem organizacyjnym, co znalazło swoje odbicie w mediach:
– Przełajowe Mistrzostwa Polski w Gościęcinie,
– 60-lecie Kolarstwa na Opolszczyźnie.
Należy również wspomnieć, że coroczny Kolarski wyścig przełajowy „Bryksy Cross”  posiada obecnie rangę kalendarza UCI.


5. Sędziowie
Przewodniczącym Okręgowego Kolegium Sędziów jest pan Janusz Jagielski.
Aktualnie mamy 17 sędziów w okręgu, sędziowie posiadają następujące
uprawnienia:
1 sędzina klasy UCI
5-ciu sędziów klasy NUCI
1 sędzia klasy N
10-ciu sędziów klasy O


6. Finanse
W okresie sprawozdawczym finanse związku składały się z dotacji jednorazowej
PZKOL, 2-krotnej dotacji Opolskiej Federacji Sportu w postaci sprzętu oraz
opłat za licencje. Niewielkie wydatki związane są z niezbędnymi kosztami funkcjonowania (opłaty
pocztowe) rejestracje w KRS, składki członkowskie OFS i PZKOL, opłaty licencyjne w PZKOL, trofea sportowe, rejestracja i utrzymanie domeny internetowej www.ozkol.pl
Związek w omawianym okresie nie ponosił żadnych kosztów przejazdu oraz diet delegacyjnych.
Nie zawierano również żadnych umów cywilnoprawnych powodujących koszty
osobowe, podatkowe i ZUS.
Zarząd Związku corocznie w przepisanych terminach składał do Urzędu Skarbowego, odpowiednie sprawozdania merytoryczne i finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat)
Dokładne rozliczenia finansowe, dokumenty finansowe oraz sprawozdania – bilanse jak i sprawozdania do Urzędu Skarbowego znajdują się do wglądu w aktach Związku.
Aktualny stan aktywów (środki na koncie bankowym) na dzień 31.10.2012 wynosi
zgodnie z wyciągiem bankowym – zł. 5889,46
7. Współpraca z władzami i administracją
W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził szeroką współpracę z władzami i
administracją. Bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Marszałkowskim
oraz wieloma miastami jak np. Kluczbork, Kędzierzyn, Korfantów, Brzeg, Nysa,
czy gminami jak np. Chrząstowice. Współpraca z Opolska Federacją sportu jak i z Radą Wojewódzką LZS limituje tak naprawdę istnienie naszego Związku, a współpraca z terenowymi urzędami administracji państwowej miast i gmin stanowi o możliwości istnienia klubów
kolarskich. Należy podkreślić istotny wkład Policji i Straży Pożarnej, bez których
udziału nie mogłyby się odbywać imprezy kolarskie. To samo trzeba powiedzieć o innych osobach sponsorach i rodzicach zawodników, którzy przez te lata wspierali nas w działaniach na rzecz rozwoju kolarstwa na Opolszczyźnie.
8. Podsumowanie i podziękowania
arząd Opolskiego Związku Kolarskiego, kończąc obecną kadencję, pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom i instytucjom, którzy przyczynili się w tym okresie do rozwoju kolarstwa w naszym regionie. Przede wszystkim szczególnie chcemy podziękować działaczom i szkoleniowcom klubowym, którzy w niezwykle trudnych warunkach działalności klubowej w
Polsce, dzięki swemu poświęceniu , determinacji i talentowi, potrafili wyszukiwać utalentowaną młodzież, stwarzać jej warunki treningowe umożliwiające rozwój i uzyskanie sukcesu sportowego. Tak naprawdę to ci ludzie są autorami sukcesów opolskiego kolarstwa.
W podsumowaniu należy zaznaczyć, że kończymy kadencję w poczuciu dobrze spełnionych obowiązków, których parę lat wstecz podjęliśmy się podołać .
Mamy również swojego przedstawiciela w Zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego.
Wszystkie te osiągnięcia są dziełem ludzi spotykających się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego.

Marek Truchan
Prezes Opolskiego Związku Kolarskiego
OPOLE
tel. +48 605 44 91 18
e-mail:  marek-truchan@wp.pl

Sprawozdanie do pobrania w formatach >> doc >> pdf >> doc2012You must be logged in to post a comment.